top of page
De eerste schooldagen.

 

Het schooljaar vangt aan op 1 september om 8.30 uur. (of de maandag na 1 september)

De leerlingen krijgen informatie over de schoolwerking en zullen een aantal formulieren mee naar huis nemen om door de ouders te laten invullen of ondertekenen.

De eerste schooldag eindigt om 12.00 uur.

Het secretariaat.

 

Leerlingen kunnen via het loket het secretariaat bezoeken. Zij kunnen zich aanbieden voor het bekomen van inlichtingen, voor meldingen, de aankoop van bonnetjes voor broodjes of schoolmaaltijden, voor het afgeven van afwezigheidsattesten en nog veel meer. Het bezoek aan het secretariaat gebeurt voor de aanvang van de lessen, tijdens de speeltijden en na afloop van de laatste les. Het is de afspraak om tijdens de lessen niet naar het secretariaat te komen.

Uitzonderingen:

 • verzorging van dringende gevallen (ziek of gekwetst)

 • uitzonderlijke omstandigheden

De schoolfactuur en de waarborg.

 

De schoolfactuur wordt in het GISO zo laag mogelijk gehouden.

 

Er wordt gewerkt met werkelijke onkosten en een waarborg

Over bruikleen van laptops wordt er U een brochure bezorgd.

Alle deze informatie krijgt u bij de inschrijvingen.

 

Om al deze kosten zo laag mogelijk te houden organiseren we o.a. een wafelverkoop en Italiaanse eetdagen.

Afwezigheden en te laat komen.

 

Deze worden per lesuur geregistreerd via Smartschool. Alle afwezigheden moeten gewettigd worden. Vier keer per schooljaar kan dit door het invullen van een standaardformuliertje dat u in bijlage bij het schoolreglement vindt. Hierna kan enkel een doktersattest een afwezigheid dekken. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directie een bijkomende afwezigheid toestaan. Alle afwezigheden en het te laat komen worden bijgehouden en aan de ouders gemeld.

Bereikbaarheid

 

Bezoek hiervoor onze aparte pagina op deze site...

Sport op school.

 

Het GISO maakt gebruik van prima installaties van de gemeente (sporthal, turnzaal, voetbalvelden, atletiekpiste).

Naast de lessen lichamelijke opvoeding wordt er per schooljaar een sportdag met keuzeactiviteiten voorzien.

 

Bovendien worden regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd: de afsluiting van een thema, een balsporttornooi tijdens de middagpauze, een voetbalwedstrijd tegen een andere school of de leerkrachten, een skitrip naar de Hoge Venen,…

Een schooldag in het GISO.

 

 

*vanaf de tweede graad en alleen op maandag en dinsdag

Schoolbenodigdheden.

 

 De leerkrachten zullen met de leerlingen afspreken welke benodigdheden ze moeten meebrengen voor zijn of haar les. We rekenen er dan ook op dat iedereen in orde is.

Buitenschoolse activiteiten.

 

Regelmatig worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd. De kosten hiervoor worden slechts voor een klein deel doorgerekend aan de leerlingen. Het gemeentebestuur van Machelen en de school zelf dragen het grootste deel. Om dit mogelijk te maken organiseren wij in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten zoals de Italiaanse eetdagen en de wafelverkoop. De mini-ondernemingen in de derde graad financieren voor een deel hun buitenlandse studie- en cultuurreis.

Vrije keuze levensbeschouwelijke vakken.

 

In onze school heeft men de vrije keuze tussen de levenbeschouwelijke vakken (twee lesuren per week).

De leerlingen krijgen bij de aanvang van het schooljaar een formulier mee naar huis waarop de ouders de keuze invullen. Dit formulier moet ondertekend weer op school afgegeven worden. De keuze is definitief voor het betreffende schooljaar.

Het schoolreglement.

 

Het schoolreglement is de formele overeenkomst tussen de school en de ouders die loopt vanaf het moment van inschrijving. Het is de verzameling van regels, rechten en plichten die een goede samenwerking tussen alle participanten en de school moet waarborgen.

Zoals elke overeenkomst moet het schoolreglement ondertekend worden door de ouders ter kennisname en akkoord.

Een tweede belangrijk document is de "Leefregels". Het is het geheel van concrete afspraken, regels en gewoontes die samen de succesfactoren vormen op weg naar het diploma secundair onderwijs.

Een derde document is het "Werkplaatsreglement". Het regelt de veiligheid en het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten in de ateliers.

De teksten van het schoolreglement, de leefregels en het werkplaatsreglement worden gepubliceerd op de website van het GISO onder de rubriek: "Documenten - Reglement - Diversen" rechts onderaan op de homepagina. Ouders die dit wensen kunnen een geprinte versie krijgen op het secretariaat.

Een samenvatting van de belangrijkste punten wordt door alle leerlingen in het agenda bewaard.

Klik hier om deze documenten te raadplegen.​

Meerdaagse buitenschoolse projecten.

 

Het GISO organiseert een aantal belangrijke meerdaagse buitenschoolse projecten. Via deze projecten worden de vakoverschrijdende of transversale eindtermen gerealiseerd. De domeinen waarbinnen gewerkt wordt zijn:

 • Gezondheidseducatie

 • Sociale vaardigheden

 • Milieueducatie

 • Leren leren

 • Opvoeden tot burgerzin

 • Muzisch-creatieve vorming


  Voor de eerste graad:

 • De vijfdaagse onthaalweek in het natuurdomein "De Hoge Rielen" in de Kempen.

 • De vijfdaagse themaweek aan zee.

  Voor de derde graad:

 • De afronding van de opleiding in het GISO met de studie- en cultuurreis naar Turkije, Spanje of Mallorca.

Evaluatie.


De vorderingen van de leerlingen worden nauwlettend in het oog gehouden en opgevolgd via permanente evaluatie en bijsturing.

Naast het verwerven van kennis (denkwerk) en het leren van vaardigheden (doewerk) krijgt het leren omgaan met elkaar en de omringende wereld veel aandacht (sociale ontwikkeling).

Er zijn vier rapportperiodes met daaraan een oudercontact gekoppeld. Deze kan je terugvinden in de planner. Resultaten kunnen ook worden gevolgd via Smartschool.

sterren.png
1 4 evaluatie.png

Communicatie met ouders.

 

Resultaten en rapport.

 

Om ouders toe te laten de vorderingen van hun kinderen te volgen krijgen de leerlingen vier keer per schooljaar een rapport. Per vak worden zowel de kennis als de vaardigheden beoordeeld. Deze rapporten zijn samen met de resultaten te raadplegen via Smartschool.

Een positieve houding tegenover de school (partnership) wordt eveneens hoog gewaardeerd. Op het rapport krijgt u informatie over de attituden die het succes op school moeten garanderen.

 

 

Oudercontacten.

 

Tijdens de evaluatieweken nodigen wij ook alle ouders op de school uit om de vorderingen van de leerlingen te bespreken. De ondersteuning van de ouders speelt immers een belangrijke rol bij de schoolloopbaan. De leerkrachten zullen u informeren. Daarnaast kan u ook een gesprek krijgen met de klastitularis, de graadverantwoordelijke, de IPB of de directie. 

 

Direct contact.

 

Ouders hoeven niet te wachten op het rapport of de oudercontacten wanneer zij informatie wensen of met vragen zitten. Wanneer u dit wenst kan u bellen met het secretariaat om een afspraak te maken met een leerkracht, de begeleiding of de directie via Smartschool.

In het GISO gebeurt de digitale communicatie tussen school, leerlingen en ouders via Smartschool. Elke leerling heeft een account waarmee hij of zij kan aanmelden en toegang heeft tot de planner, berichten, vakdocumenten, resultaten,...

 

Ouders krijgen een co-account. Deze zijn gekoppeld aan het hoofdaccount van jullie zoon of dochter. De gebruikersnaam (voornaamnaam@gisodiegem.be) is hierbij gelijk aan de gebruikersnaam van de leerling maar het wachtwoord is anders.

Via deze co-accounts heb je toegang tot dezelfde informatie als het hoofdaccount met uitzondering van een paar specifieke onderwerpen.

 

Klassenraden.

 

Alle leerkrachten die aan de klas van uw zoon of dochter les geven komen regelmatig samen om de vorderingen van de klas te bespreken. Zij grijpen in wanneer zich problemen voordoen en zullen aan het eind van het schooljaar de eindbeslissing nemen tijdens de deliberatie.

 

 De klastitularis als persoonlijke coach.

 

Elke klas heeft een klastitularis die als persoonlijke coach optreedt. Het is een leerkracht die in de loop van een week vele lesuren samen met zijn leerlingen doorbrengt en hun extra begeleidt. De klastitularis houdt de gegevens van de leerlingen bij, beheert het leerlingvolgsysteem, spoort tekorten op en stelt oplossingen voor. Als persoonlijke coach staat hij of zij wekelijks een moment stil bij de status van de leerlingen, overlegt en geeft feedback. Op die manier worden begeleidingsmaatregelen, remediëring en planning goed opgevolgd. De klastitularissen werken nauw samen met ons begeleidingsteam.

 

 Het begeleidingsteam van het GISO.

 

De begeleiding is een team leerkrachten die de organisatie van het "leren" op zich neemt. In overleg met de klastitularissen en de leerkrachten coördineert de begeleiding alle pedagogische activiteiten van - en de zorg voor de leerlingen. Duiken er problemen op dan zal de begeleiding alles in het werk stellen om oplossingen te zoeken en bij te sturen. Alle acties die hierbij worden ondernomen worden in het leerlingendossier verzameld. De begeleiding is bereikbaar per telefoon (02 251 53 50) of via Smartschool en werkt nauw samen met het CLB op school.

 

CLB.

Het CLB is het centrum voor leerlingenbegeleiding . Het GISO werkt samen met het CLB voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs, Technologiestraat 1 – 1082 Sint-Aghatha-Berchem. Het CLB is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 02/482 05 72 en mail-adres clbvgc@clbvgc.be. web: www.clbvgc.be​

Een medewerker van het CLB is geregeld aanwezig op de school.

bottom of page