De eerste schooldagen.

 

Het schooljaar vangt aan op 1 september om 8.30 uur. (of de maandag na 1 september)

De leerlingen krijgen informatie over de schoolwerking en zullen een aantal formulieren mee naar huis nemen om door de ouders te laten invullen of ondertekenen.

De eerste schooldag eindigt om 12.00 uur.

Het secretariaat.

 

Leerlingen kunnen via het loket het secretariaat bezoeken. Zij kunnen zich aanbieden voor het bekomen van inlichtingen, voor meldingen, de aankoop van bonnetjes voor broodjes of schoolmaaltijden, voor het afgeven van afwezigheidsattesten en nog veel meer. Het bezoek aan het secretariaat gebeurt voor de aanvang van de lessen, tijdens de speeltijden en na afloop van de laatste les. Het is de afspraak om tijdens de lessen niet naar het secretariaat te komen.

Uitzonderingen:

 • leerlingen die te laat komen melden zich altijd aan (met hun agenda)

 • verzorging van dringende gevallen (ziek of gekwetst)

 • uitzonderlijke omstandigheden

De schoolfactuur en de waarborg.

 

De schoolfactuur wordt in het GISO zo laag mogelijk gehouden. Voor het agenda, het ter beschikking stellen van alle schoolboeken en werkboekjes en voor kopies vragen wij de ouders een jaarlijkse bijdrage in de kosten van €25.

 

Wij vragen bovendien een waarborg van €125 die terugbetaald wordt wanneer de leerling de school verlaat. De kosten voor verloren schoolbenodigdheden en voor enkele ééndaagse buitenschoolse activiteiten worden van dit bedrag afgetrokken. De waarborg wordt op het einde van elk schooljaar overgeschreven naar het nieuwe schooljaar. Indien er kosten waren wordt de waarborg aangezuiverd tot het bedrag van €125.

Afwezigheden en te laat komen.

 

Alle afwezigheden moeten gewettigd worden. Vier keer per schooljaar kan dit door het invullen van een standaardformuliertje dat u in bijlage bij het schoolreglement vindt. Hierna kan enkel een doktersattest een afwezigheid dekken. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directie een bijkomende afwezigheid toestaan. Alle afwezigheden en het te laat komen worden bijgehouden en aan de ouders gemeld.

Busvervoer.

 

Ons schoolbusje maakt dagelijks de rit van Diegem, Vilvoorde of Houtem naar de school en omgekeerd. Leerlingen van de eerste graad kunnen gratis meerijden. Aangezien de plaatsen beperkt zijn geven wij voorrang aan de jongste leerlingen en aan de leerlingen die de school moeilijk op een andere wijze kunnen bereiken. We regelen dit door middel van een buskaart die op het secretariaat kan aangevraagd worden.

Wij verwachten van de leerlingen die meereizen een onberispelijke houding.

Sport op school.

 

Het GISO maakt gebruik van prima installaties van de gemeente (sporthal, turnzaal, voetbalvelden, atletiekpiste).

Naast de lessen lichamelijke opvoeding (drie lesuren per week voor de eerste en de tweede graad, twee lesuren per week voor de derde graad) worden er per schooljaar twee sportdagen met keuzeactiviteiten voorzien.

Bovendien worden regelmatig bijzondere activiteiten georganiseerd: de afsluiting van een thema, een balsporttornooi tijdens de middagpauze, een voetbalwedstrijd tegen een andere school of de leerkrachten, een skitrip naar de Hoge Venen,…

Alle leerlingen krijgen een GISO T-shirt waarmee ze aan de lessen LO kunnen deelnemen.

Meerdaagse buitenschoolse projecten.

 

Het GISO organiseert een aantal belangrijke meerdaagse buitenschoolse projecten. Via deze projecten worden de vakoverschrijdende of transversale eindtermen gerealiseerd. De domeinen waarbinnen gewerkt wordt zijn:

 • Gezondheidseducatie

 • Sociale vaardigheden

 • Milieueducatie

 • Leren leren

 • Opvoeden tot burgerzin

 • Muzisch-creatieve vorming


  Voor de eerste graad:

 • De vijfdaagse onthaalweek in het natuurdomein "De Hoge Rielen" in de Kempen.

 • De vijfdaagse themaweek aan zee.

  Voor de derde graad:

 • De afronding van de opleiding in het GISO met de studie- en cultuurreis naar Turkije, Spanje of Mallorca.

Een schooldag in het GISO.

 

 

*vanaf de tweede graad en alleen op maandag en dinsdag

Schoolbenodigdheden.

 

 De leerkrachten zullen met de leerlingen afspreken welke benodigdheden ze moeten meebrengen voor zijn of haar les. We rekenen er dan ook op dat iedereen in orde is.

Buitenschoolse activiteiten.

 

Regelmatig worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd. De kosten hiervoor worden slechts voor een klein deel doorgerekend aan de leerlingen. Het gemeentebestuur van Machelen en de school zelf dragen het grootste deel. Om dit mogelijk te maken organiseren wij in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten zoals de Italiaanse eetdagen en de wafelverkoop. De mini-ondernemingen in de derde graad financieren voor een deel hun buitenlandse studie- en cultuurreis.

Vrije keuze levensbeschouwelijke vakken.

 

In onze school heeft men de vrije keuze tussen de levenbeschouwelijke vakken (twee lesuren per week).

De leerlingen krijgen bij de aanvang van het schooljaar een formulier mee naar huis waarop de ouders de keuze invullen. Dit formulier moet ondertekend weer op school afgegeven worden. De keuze is definitief voor het betreffende schooljaar.

Het schoolreglement.

 

Het schoolreglement is de formele overeenkomst tussen de school en de ouders die loopt vanaf het moment van inschrijving. Het is de verzameling van regels, rechten en plichten die een goede samenwerking tussen alle participanten en de school moet waarborgen.

Zoals elke overeenkomst moet het schoolreglement ondertekend worden door de ouders ter kennisname en akkoord.

Een tweede belangrijk document is de "Leefregels". Het is het geheel van concrete afspraken, regels en gewoontes die samen de succesfactoren vormen op weg naar het diploma secundair onderwijs.

Een derde document is het "Werkplaatsreglement". Het regelt de veiligheid en het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten in de ateliers.

De teksten van het schoolreglement, de leefregels en het werkplaatsreglement worden gepubliceerd op de website van het GISO onder de rubriek: "Documenten - Reglement - Diversen" rechts onderaan op de homepagina. Ouders die dit wensen kunnen een geprinte versie krijgen op het secretariaat.

Een samenvatting van de belangrijkste punten wordt door alle leerlingen in het agenda bewaard.

Klik hier om deze documenten te raadplegen.​

Modulair onderwijs.

Het GISO is één van de weinige scholen in Vlaanderen die modulair gestructureerd is. In deze nieuwe onderwijsvorm wordt de leerstof niet verspreid over het hele schooljaar aangeboden maar wel in modules. Wanneer een leerling een module succesvol heeft doorlopen krijgt hij of zij een deelcertificaat uitgereikt. Een verzameling van deelcertificaten zal uiteindelijk het diploma opleveren.

Voordelen voor de leerlingen.

 • succesbeleving op korte termijn

 • motiverend geïntegreerd onderwijs

 • leren plannen, leren leren en zelfstandig werk

 • een leerling die zijn opleiding niet afmaakt door omstandigheden heeft toch een aantal deelcertificatenop zak waarmee hij in de bedrijfswereld terecht kan

 • de opleiding kan later eventueel vervolledigd worden in het volwassenenonderwijs (identieke modules)

 • permanente evaluatie, dus geen examens maar korte opvolging en bijsturing van tekorten.

 • Een aantal uren per week worden besteed aan het wegwerken van achterstand (remediëren). Zittenblijven in het GISO is hierdoor erg uitzonderlijk.

Evaluatie.


De vorderingen van de leerlingen worden nauwlettend in het oog gehouden en opgevolgd via permanente evaluatie en bijsturing.

Naast het verwerven van kennis (denkwerk) en het leren van vaardigheden (doewerk) krijgt het leren omgaan met elkaar en de omringende wereld veel aandacht (sociale ontwikkeling).

Drie keer per schooljaar organiseert het GISO een evaluatie- en remediëringsweek waarin de status van de leerlingen nauwkeurig bekeken en besproken wordt. Er worden evaluatiegesprekken met de leerlingen voorzien en er wordt, bij eventuele tekorten, een planning opgesteld om die tekorten weg te werken. Dit doet de slaagkansen gevoelig toenemen. 

Tijdens deze evaluatieweken loopt het normale uurrooster niet. Een aangepaste uurregeling wordt ruim van tevoren aan de leerlingen meegedeeld.

Communicatie met ouders.

 

Het rapport.

 

Om ouders toe te laten de vorderingen van hun kinderen te volgen krijgen de leerlingen zes keer per schooljaar een rapport mee naar huis. Dit telkens na een periode van zes weken. Per vak worden zowel de kennis als de vaardigheden beoordeeld.

Een positieve houding tegenover de school (partnership) wordt eveneens hoog gewaardeerd. Op het rapport krijgt u informatie over de attituden die het succes op school moeten garanderen.

Klik hier om een voorbeeldrapport te raadplegen.​

 

 

Oudercontacten.

 

Tijdens de evaluatieweken nodigen wij ook alle ouders op de school uit om de vorderingen van de leerlingen te bespreken. De ondersteuning van de ouders speelt immers een belangrijke rol bij de schoolloopbaan. De leerkrachten zullen u informeren. Daarnaast kan u ook een gesprek krijgen met de klastitularis, de graadverantwoordelijke, de IPB of de directie.

 

Direct contact.

 

Ouders hoeven niet te wachten op het rapport of de oudercontacten wanneer zij informatie wensen of met vragen zitten. Wanneer u dit wenst kan u bellen met het secretariaat om een afspraak te maken met een leerkracht, de begeleiding of de directie.

 

Klassenraden.

 

Alle leerkrachten die aan de klas van uw zoon of dochter les geven komen regelmatig samen om de vorderingen van de klas te bespreken. Zij grijpen in wanneer zich problemen voordoen en zullen aan het eind van het schooljaar of aan het eind van elke module de eindbeslissing nemen tijdens de deliberatie.

 

 De klastitularis als persoonlijke coach.

 

Elke klas heeft een klastitularis die als persoonlijke coach optreedt. Het is een leerkracht die in de loop van een week vele lesuren samen met zijn leerlingen doorbrengt en hun extra begeleidt. De klastitularis houdt de gegevens van de leerlingen bij, vult de rapporten in, spoort tekorten op en stelt oplossingen voor. Als persoonlijke coach staat hij of zij wekelijks een moment stil bij de status van de leerlingen, overlegt en geeft feedback. Op die manier worden begeleidingsmaatregelen, remediëring en planning goed opgevolgd. De klastitularissen werken nauw samen met ons begeleidingsteam.

 

 Het begeleidingsteam van het GISO.

 

De begeleiding is een team leerkrachten die de organisatie van het "leren" op zich neemt. In overleg met de klastitularissen en de leerkrachten coördineert de begeleiding alle pedagogische activiteiten van - en de zorg voor de leerlingen. Duiken er problemen op dan zal de begeleiding alles in het werk stellen om oplossingen te zoeken en bij te sturen. Alle acties die hierbij worden ondernomen worden in het leerlingendossier verzameld. De begeleiding is bereikbaar per telefoon (02 251 53 50) en werkt nauw samen met het CLB op school.

 

CLB.

Het CLB is het centrum voor leerlingenbegeleiding . Het GISO werkt samen met het CLB voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs, Technologiestraat 1 – 1082 Sint-Aghatha-Berchem. Het CLB is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 02/482 05 72 en mail-adres clbvgc@clbvgc.be. web: www.clbvgc.be​

Een medewerker van het CLB is geregeld aanwezig op de school.